Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Kritéria prijímania detí do materskej školy

SÚBOR
Dátum: 27.03.2024
Kritéria prijímania detí do materskej školy

Oznámenie podmienok prijímania detí do Materskej školy Liptovský Peter pre šk. rok 2024/2025

Zápis detí do Materskej školy Liptovský Peter pre školský rok 2024/2025 sa uskutoční v dňoch:

 • 2.5.2024 (štvrtok)od 10:00 – 11:30 hod.
 • 3.5.2023 (piatok) od 10:00 do 11:00 hod.

Miesto podávania žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ: Materská škola Liptovský Peter

Podmienky prijatia:

 • písomná žiadosť (vlastná, alebo dostupná na webovom sídle obce) zákonného zástupcu (podpísaná obomi rodičmi, ako prejav ich spoločnej vôle)  dieťaťa o prijatie dieťaťa do materskej školy, kompletne vyplnená,  ktorej súčasťou je potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťaod všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o očkovaní. Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je kompletná a nemôže byť akceptovaná.
 • ak ide o dieťa so zdravotným znevýhodnením, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa, ktorého súčasťou je aj potvrdenie o očkovaní aj vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast
 • ak ide o dieťa s nadaním, zákonný zástupca predkladá okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa, ktorého súčasťou je aj potvrdenie o očkovaní aj vyjadrenie príslušného zariadenia  poradenstva a prevencie

Zákonný zástupca môže podať žiadosť:

 • osobne, v uvedených dňoch
 • poštou, alebo kuriérom na adresu Materská škola, Tatranská 1/10, Liptovský Peter, 03301
 • e-mailom (naskenová, podpísaná žiadosť so všetkými náležitosťami) na úložisku – materskaskola@liptovskypeter.sk 

Podmienky prijímania zo zákona:

 • Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole (MŠ) sa všeobecne prijíma dieťa od troch rokov veku.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne budú prijímať deti:

 • pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné (deti, ktoré dovŕšia 5 rokov do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka
 • ktoré dovŕši šesť rokov veku, ale nedosiahlo školskú spôsobilosť (bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania ešte jeden školský rok) na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast, spolu s informovaným súhlasom zákonných zástupcov dieťaťa
 • následne deti, ktoré majú právo na prijatie na školský rok 2024/2025 a tými sú deti, ktoré do 31.08.2024 dovŕšia 4 roky.

 

Právo na prijatie sa uplatňuje podaním žiadosti o prijatie dieťaťa v čase

od 01.05.2024 do 31.05.2024.

 

Ostatné podmienky:

Výnimočne je možné do materskej školy prijať aj dieťa mladšie ako tri roky (trojročné dieťa je také, ktoré dosiahlo tri roky do 31. 08. príslušného roka), ak má materská škola  vytvorené vhodné materiálne, personálne aj iné potrebné podmienky (priestorové, kapacitné). Tieto deti možno prijať len vtedy, ak sú uspokojené žiadosti zákonných zástupcov detí, ktoré dovŕšili piaty rok veku, detí s pokračovaním plnenia povinnej školskej dochádzky a detí, ktoré majú právo na prijatie.

Požiadavkou na dieťa je, aby nenosilo plienku a malo osvojené základné sebaobslužné návyky.

Riaditeľka školy rozhodne o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy v termíne do 30.júna.

 

Mgr. Eva Piovarčiová     

                                                                                                                                                

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Kritéria prijímania detí Veľkosť: 117 kB Formát: pdf Dátum: 27.3.2024