Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Kritéria prijímania detí do materskej školy

Dátum: 29.03.2023
Kritéria prijímania detí do materskej školy

Oznámenie podmienok prijímania detí do Materskej školy Liptovský Peter pre šk. rok 2023/2024

Zápis detí do Materskej školy,  pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční v dňoch:

  • 3.5.2023 (streda) od 10:00 do 11:00 hod.
  • 4.5.2023 (štvrtok) od 10:00 do 11:00 hod.

Miesto podávania žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ: Materská škola Liptovský Peter

Podmienky prijatia:

  • písomná žiadosť (vlastná, alebo dostupná na webovej stránke obce/materská škola/dokumenty na stiahnutie) zákonného zástupcu (podpísaná obomi rodičmi, ako prejav ich spoločnej vôle)  dieťaťa o prijatie dieťaťa do materskej školy, kompletne vyplnená  ktorej súčasťou je potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast ktorého súčasťou je aj údaj o očkovaní. Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je kompletná a nemôže byť akceptovaná.
  • ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti aj potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy je limitované kapacitnými možnosťami materskej školy (nie všetky deti, ktorých zákonní zástupcovia o to požiadajú, budú prijaté)

Počet podaných žiadostí nie je obmedzený. Prosím zákonných zástupcov, že ak bude ich dieťa na základe žiadosti prijaté do niektorej inej materskej školy, aby o tom upovedomili všetky ostatné materské školy, do ktorých tiež podali žiadosť.

Zákonný zástupca môže podať žiadosť:

  • osobne, v uvedených dňoch
  • poštou,
  • e-mailom   (naskenová, podpísaná žiadosť so všetkými náležitosťami

 

Na predpimárne vzdelávanie sa prednostne budú prijímať deti,

  • pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné (deti ktoré dovŕšia 5 rokov do 31.augusta ktorý predchádza začiatku školského roka)          
  • ktoré dovŕši šesť rokov veku, ale nedosiahlo školskú spôsobilosť(bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania ešte jeden školský rok) na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast, spolu s informovaným súhlasom zákonných zástupcov dieťaťa
  • nedovŕši päť rokov veku, ale jeho zákonný zástupca požiada o plnenie povinného predprimárneho vzdelávania a k žiadosti priloží aj súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast,

 

Ostatné podmienky:

Výnimočne je možné do materskej školy prijať aj dieťa mladšie ako tri roky (trojročné dieťa je také, ktoré dosiahlo tri roky do 31. 08. príslušného roka),ak má materská škola  vytvorené vhodné materiálne, personálne aj iné potrebné podmienky (priestorové, kapacitné). Tieto deti možno prijať len vtedy, ak sú uspokojené žiadosti zákonných zástupcov detí, ktoré dovŕšili piaty rok veku, detí s pokračovaním plnenia povinnej školskej dochádzky a detí vo veku od troch.

Požiadavkou na dieťa je, aby nenosilo plienku a malo osvojené základné sebaobslužné návyky.

Riaditeľka školy rozhodne o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy v termíne do 30.júna.

 

Mgr. Eva Piovarčiová

riaditeľka MŠ