Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy

Dátum: 17.03.2022
Prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy

Prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa do Materskej školy Liptovský Peter 1 v školskom roku 2022/2023 sa bude konať nasledovne:

17.05. 2022  v čase od 10:00 do 11:30 hod

18.05. 2022  v čase od 10:00 do 11.30 hod

 

Podmienky prijatia:

písomná žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa o prijatie dieťaťa do materskej školy (podpísaná obomi rodičmi, ako prejav ich spoločnej vôle), kompletne vyplnená, ktorej súčasťou je potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast ktorého súčasťou je údaj o povinnom očkovaní.

Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je kompletná a nemôže byť akceptovaná.

 

Spôsob podávania žiadosti:

Tlačivo žiadosti si zákonný zástupca dieťaťa môže vyzdvihnúť buď priamo v materskej škole alebo stiahnuť z dokumenty na stiahnutie

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy je limitované kapacitnými možnosťami materskej školy (nie všetky deti, ktorých zákonní zástupcovia o to požiadajú, budú prijaté).

Rozhodnutia o prijatí resp. o neprijatí budú vydané v zmysle školského zákona do 15.06.2022.

Zákonný zástupca môže podať žiadosť:

  • osobne, vo vyššie uvedených dňoch a v stanovených časoch v riaditeľni MŠ
  • poštou,
  • e-mailom na úložisku – materskaskola@liptovskypeter.sk (naskenovaná, podpísaná žiadosť spolu potvrdením o zdravotnej spôsobilosti a údaji o očkovaní)

Najneskôr do 31.05. 2022

(tieto podmienky podávania žiadostí môžu byť ešte upravené v zmysle pokynov zriaďovateľa alebo Ministerstva školstva reflektujúc súčasnú situáciu Covid -19 v čase podávania žiadosti)

 

Na predpimárne vzdelávanie sa prednostne budú prijímať deti:

  • pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné - deti ktoré dovŕšia 5 rokov do 31. augusta 2022
  • dovŕšili šesť rokov veku, ale nedosiahli školskú spôsobilosť (deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania ešte jeden školský rok),
  • nedovŕšili päť rokov veku, ale jeho zákonný zástupca k žiadosti o vedenie dieťaťa, ako dieťaťa plniaceho povinné predprimárne vzdelávanie predloží súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast, (predčasné plnenie povinného predprimárneho vzdelávania)

 

Ostatné podmienky:

Výnimočne je možné do materskej školy prijať aj dieťa mladšie ako tri roky (trojročné dieťa je také, ktoré dosiahlo tri roky do 31. 08. príslušného roka), ak má materská škola vytvorené vhodné materiálne, personálne aj iné potrebné podmienky (priestorové, kapacitné). Tieto deti možno prijať len vtedy, ak sú uspokojené žiadosti zákonných zástupcov detí, ktoré dovŕšili piaty rok veku pre ktoré je povinné predprimárne vzdelávanie, detí ktoré budú pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ, ako aj detí vo veku od troch.

Požiadavkou na dieťa je, aby nenosilo plienku a malo osvojené základné sebaobslužné návyky.