Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Podmienky prijímania detí do materskej školy

Dátum: 03.04.2020
Podmienky prijímania detí do materskej školy

Materská škola v zmysle §59 ods.2 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) prijíma do materskej školy deti spravidla od troch do šiestich rokov jeho veku.

Termín podávania žiadostí je od 30. apríla do 31. mája 2020

Materská škola v zmysle §59 ods.2 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) prijíma do materskej školy deti spravidla od troch do šiestich rokov jeho veku.

Termín podávania žiadostí je od 30. apríla do 31. mája 2020

Deti budú prijaté do MŠ v nasledujúcom poradí:

  • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
  • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou /rozhodnutie o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca riaditeľke materskej školy do 31.mája 2020/
  • deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou


Pri posudzovaní žiadostí sa bude prihliadať na vek detí, prednostne budú prijaté deti, ktoré dovŕšili tri roky.

Pri posudzovaní žiadosti sa bude prihliadať na požadovanú formu vzdelávania. Prednostne budú prijaté deti, ktorých rodičia žiadajú celodennú formu vzdelávania.

Pri posudzovaní žiadostí sa bude prihliadať na termín nástupu. Prednostne budú prijaté deti, ktoré nastúpia od 1. septembra príslušného školského roka.

Deti po dovŕšení dvoch rokov veku môžu byť prijaté, ak sú vytvorené vhodné kapacitné, materiálne, personálne a iné potrebné podmienky.

O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľka materskej školy. Písomné rozhodnutie o prijatí či neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku školského roka vydá riaditeľka spravidla do 30. júna 2020.

 

V Liptovskom Petre, 15.2.2020

Mgr. Eva Piovarčiová
Riaditeľka MŠ
 

ZMENA!!!

Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s tým, že:

  • podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa vhodiť vypísanú žiadosť do poštovej schránky materskej školy poprípade  komunikácia elektronickou formou (materskaskola@liptovskypeter.sk)
  • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,
  • ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.