Liptovský Peter
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného  konania
Verejná vyhláška.

Mgr. Peter Tomčík, 032 11 Svätý Kríž 261 a Terézia Majdeková, Dr. J. Lajčiaka 87/16, 032 42 Pribylina  podali  dňa 26.04.2021 na stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Prístavba k rodinnému domu“   v k. ú. Liptovský Peter na parc. č. KN-C 663 a KN-C 664. Uvedeným dňom bolo začaté spojené  územné a stavebné konanie.

Obec Liptovský Peter  ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 39a odst. 4 a § 61 odst. 1 a odst. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  v znení neskorších predpisov oznamuje začatie spojeného územného a stavebného konania dotknutým orgánom  a známym účastníkom konania a súčasne na prejednanie predloženej žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

                                                      28.05.2021 /piatok/ o  9.00 hod.

so stretnutím na tvare miesta pri ubytovni č. súp. 47 v Liptovskom Peter v stanovený čas.

Viac v prílohe.

Vyvesené: 27. 04. 2021

Zvesené: 13. 05. 2021

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Verejná vyhláška Peter Tomčík 220.9 kB pdf 27.4.2021