Liptovský Peter
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
Navrhovateľ, Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova č. 170, 033 01 Liptovský Hrádok, doručil dňa 03. 09. 2020 Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky.....

Navrhovateľ, Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova č. 170, 033 01 Liptovský Hrádok, doručil dňa 03. 09. 2020 Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, sekcii environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“), podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia skládky TKO Žadovica“ . MŽP SR ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie  a ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov , upovedomuje podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku, že dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začalo podľa § 18 správneho poriadku správne konanie vo veci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti.

Verejnosť môže doručiť na MŽP SR písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií dotknutou obcou. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rekonstrukcia-skladky-tko-zadovica.

Dokumentácia v celom rozsahu je k nahliadnutiu v kancelárii   Obecného úradu   v Liptovskom Petre počas úradných hodín. Je možné do nej nahliadnuť, robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady kópie.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Rekonstrukcia skladky TKO Zadovica - zaslanie oznamenia 781.9 kB pdf 10.9.2020