Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

VZN

Všeobecne záväzné nariadenia obce Liptovský Peter

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
VZN č. 1/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 88 kB doc 10.12.2007
VZN č. 1/2008 o poskytovaní opatrovateľskej služby 45.5 kB doc 4.6.2008
VZN č. 2/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 50 kB doc 21.10.2008
VZN č. 3/2008 - Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska 42.5 kB doc 11.11.2008
VZN č. 4/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 78 kB doc 9.12.2008
VZN č. 1/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby 80.5 kB doc 8.12.2009
VZN č. 2/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 63.5 kB doc 8.12.2009
VZN č. 3/2009 o chove a držaní zvierat na území obce 78 kB doc 8.12.2009
VZN č. 4/2009 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 43 kB doc 8.12.2009
VZN č. 1/2010 o určení dotácie na prevádzku a mzdy materskej školy 46.5 kB doc 23.3.2010
VZN č. 2/2010 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce 131.5 kB doc 23.3.2010
VZN č. 1/2011 – podmienky nájmu, kritéria a postup prideľovania nájomných bytov 46.5 kB doc 13.9.2011
VZN č. 2/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 57 kB doc 12.12.2011
VZN č. 1/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy materskej školy a školskej jedálne 96 kB doc 28.2.2012
VZN č. 2/2012 o výške úhrady, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované obcou 54.3 kB pdf 29.5.2012
VZN č. 3/2012 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 89 kB doc 3.7.2012
VZN č. 4/2012 – trhový poriadok 23.8 kB docx 13.11.2012
VZN č. 5/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 27.2 kB docx 11.12.2012
dodatok VZN č. 2/2010 účinný od 8.5.2013 96.5 kB pdf 23.4.2013
VZN č. 1/2013 o poskytovaní príspevku za darcovstvo krvi 92.5 kB pdf 26.6.2013
VZN č. 2/2013 - Zmeny a doplnky ÚPN-O Liptovský Peter 4.58 MB pdf 5.9.2013
VZN č. 1/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy materskej školy a školskej jedálne 121.6 kB pdf 28.1.2014
VZN č. 2/2014 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 295.6 kB pdf 18.3.2014
VZN č. 3/2014 o parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách 198.6 kB pdf 1.7.2014
VZN č. 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy materskej školy a školskej jedálne 99 kB pdf 27.1.2015
VZN č. 2/2015 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd 90.1 kB pdf 30.3.2015
VZN č. 3/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp 222.5 kB pdf 23.11.2015
VZN č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 216.5 kB pdf 15.12.2015
VZN č. 1/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy materskej školy a školskej jedálne 121.5 kB pdf 26.1.2016
VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 344.8 kB pdf 8.7.2016
VZN č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy materskej školy a školskej jedálne 131 kB pdf 31.1.2017
VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy materskej školy a školskej jedálne 156.3 kB pdf 27.2.2018
VZN č. 2/2018, ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky č. 2 záväznej časti Územného plánu obce Liptovský Peter 1.07 MB pdf 21.6.2018
VZN č. 3/2018 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách v obci 69.5 kB pdf 17.7.2018
VZN č. 4/2018 o stanovení sumy úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky pre psa, o ustanovení podrobností o vodení psa, o vymedzení miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný a vstup so psom zakázaný a o ustanovení podrobností o znečisťovaní verejných priestranstiev 75.7 kB pdf 17.7.2018
VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy materskej školy a školskej jedálne 381 kB pdf 23.1.2019
VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 164.7 kB pdf 25.6.2019
VZN č. 3/2019 o organizácii miestneho referenda 231.6 kB pdf 25.6.2019
VZN č. 4/2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 163.4 kB pdf 25.6.2019
VZN č. 6/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 301.1 kB pdf 10.12.2019
VZN č. 5/2019 o užívaní verejných priestranstiev 21.6 kB docx 22.8.2019
VZN č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy materskej školy a školskej jedálne 25 kB docx 5.2.2020
VZN 2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 301.2 kB pdf 31.12.2020
VZN 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 428.2 kB pdf 31.12.2020