Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Starostka obce

starostka-anna-papajova

Starostka obce: Ing. Anna Papajová

Tel.: 0907 086 283
E-mail: papajova@liptovskypeter.sk

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon.

Starosta

  • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a podpisuje uznesenia, 
  • vykonáva obecnú správu, 
  • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, 
  • vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce; informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu, 
  • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.
Starosta je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. 
Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote 10 dní po schválení obecným zastupiteľstvom.
Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa odseku pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Oznámenie funkcií, činností a majetkových pomerov 2019 Veľkosť: 3.51 MB Formát: pdf Dátum: 30.4.2020
Oznámenie funkcií, činností a majetkových pomerov 2020 Veľkosť: 3.5 MB Formát: pdf Dátum: 22.6.2021
Oznámenie funkcii, činnosti a majetkových pomerov 2022 Veľkosť: 3.38 MB Formát: pdf Dátum: 30.6.2023
Oznámenie funkcií, činností a majetkových pomerov 2021 Veľkosť: 3.11 MB Formát: pdf Dátum: 19.9.2022