načítavam dáta, prosím čakajte
Vážení spoluobčania, priatelia, rodáci,

ďakujeme
stiahnuť fotky
pokračovať
Liptovský Peter Liptovský
Peter
Meniny oslavuje Hedviga
Telefón +421 44 5222484

VZN ZaD2

Obecné zastupiteľstvo obce Liptovský Peter na základe § 6 a § 11 (ods. 4, písmeno c) zák. č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov a podľa § 27 ods.3 zák. 50/1976 Zb. v znení neskorších právnych úprav (stavebný zákon) v y d á v a :

V Š E O B E C N E   Z Á V Ä Z N É   N A R I A D E N I E   O B C E

ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky č.2 záväznej časti Územného plánu obce Liptovský Peter.

Prílohy

VZN ZaD2 LPeter final
UPN-O LP-zmena 2- text zavazna cast
ZaD2 LP-TEXT-schema VPS-podklad
ZaD2 LP-TEXT-schema VPS-navrh upr-LEG